Danh sách 2

Tác giả: SAFATIS PHARMA Ngày đăng: 17/05/2021

{"name":"Quầy Thuốc  Đức Mai ","web_address":"Đông Vinh, Vũ Ninh - Vũ Thư - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.1255255378496!2d106.37227131537493!3d20.41891501369156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI1JzA4LjEiTiAxMDbCsDIyJzI4LjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723607901!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"},

{"name":"PK Cát Cát ","web_address":"Ngã 3 cầu Cọi, Vũ Hội - Vũ Thư  - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.4721433755813!2d106.35178331537485!3d20.40464291416534!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fb5627904c6b%3A0x9581ded490f9b4af!2zQ-G6p3UgQ-G7jWksIFbFqSBUaMawLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723742030!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Cô Nga ","web_address":"TT.Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.094462436437!2d106.11457382697519!3d21.388974772867886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e52efbb6b5%3A0x8b0153ebddfdd12a!2zVFQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621224732095!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc 22 ","web_address":"TT Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1857.9156380896297!2d105.98158165806339!3d21.357149396455352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313510b1cdabe1cf%3A0x75ed25b458af7550!2zU2hvcCBUcuG6uyBFbSBOZ2jDqQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621226817497!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Siêu Thị Bình Minh ","web_address":"Khu 2, Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d953220.2751342574!2d105.21263931283264!3d21.052015565111176!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2d4b59ab35b0ca6e!2zU2nDqnUgVGjhu4sgQsOsbmggTWluaCBNYXJ0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621224987907!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Trung Luyến ","web_address":"Mai Tô, Phi Điền - Lục Ngạn - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.042707589855!2d106.67149481493874!3d21.388222985804752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a9880f700c9a1%3A0x476e8a1b3afa94c7!2zUGjhu5EgTWFpIFTDtCwgTOG7pWMgTmfhuqFuLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621226954125!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Ông Tích ","web_address":"Làng ngùi - việt lập - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.5264274134847!2d106.01576431493838!3d21.36916708581494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313516d6172774c5%3A0x34bd12e99a456846!2zbMOgbmcgTmfDuWksIFZp4buHdCBOZ-G7jWMsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227039558!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Tâm Anh ","web_address":"TT Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3715.0618700027658!2d106.1221897!3d21.3874684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e52efbb6b5%3A0x8b0153ebddfdd12a!2zVFQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227099955!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Hà Bình ","web_address":"38 Doãn Thị Định - TP Bắc Giang - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.7358048268034!2d106.18699911493697!3d21.281922985861808!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d116104e5e9%3A0x44262de66b73b795!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjDoCBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227117206!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Hoàng Nguyệt ","web_address":"Cổng chợ Thương - TP Bắc Giang - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.9703456824714!2d106.19099671493676!3d21.272641385866734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d6d7bb20e3f%3A0xef3b14bb50b6f2f3!2zQ2jhu6MgVGjGsMahbmcsIFRwLiBC4bqvYyBHaWFuZywgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227131271!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Nga Hưng ","web_address":"Tam Tầng, Quang Châu- Việt Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1859.6134919558253!2d106.09825875806284!3d21.2228458964734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350dae287749f5%3A0x9a78c1a24557e320!2zVGFtIFThuqduZywgUXVhbmcgQ2jDonUsIFZp4buHdCBZw6puLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227146991!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Sơn Thủy ","web_address":"Cổng cụm CN Việt Yên - Việt Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d59482.46144403057!2d106.0511006!3d21.2851657!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313511f6642e364f%3A0x36dcadd0122a6186!2zQ-G7pW0gQ8O0bmcgTmdoaeG7h3AgVmnhu4d0IFRp4bq_bg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227163477!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"},

{"name":"Quầy Thuốc Trang Linh ","web_address":"7 lô 2 kiot chợ Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14912.190576420178!2d106.6480958!3d20.8701298!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a47f0569c7d%3A0x2dd14eb8c020feaf!2zQ2jhu6MgU-G7nyBE4bqndQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227478803!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Hoàng Lê ","web_address":"63 Điện Biên Phủ - Q. Hồng Bàng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2657070495934!2d106.68190431540069!3d20.86133789884751!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af3c724c6e7%3A0xddc37fa2ff4a1cdd!2zNjMgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgTWluaCBLaGFpLCBI4buTbmcgQsOgbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621228079386!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Lan Hương ","web_address":"19 Trần Nhân Tông - Q. Kiến An - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.703545739629!2d106.62521031492884!3d20.803277986120943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a772d14cb742f%3A0xa5d99f5fc6f84545!2zMTkgVHLhuqduIE5ow6JuIFTDtG5nLCBWxINuIMSQ4bqpdSwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227591928!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc số 6 ","web_address":"Số 6 .Hoa Khê Quán Trữ - Q. Kiến An - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.229065717446!2d106.64701341492906!3d20.82245458611044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a70bc50ae0057%3A0x65526b96b10e9a57!2zNiBIb2EgS2jDqiwgTMOjbSBIw6AsIEtp4bq_biBBbiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227637213!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Hà Trinh ","web_address":"Cẩm Hoàn Thanh Sơn - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.2122888475196!2d106.66864156492785!3d20.742187986154264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73d5fb93e2f9%3A0xa311b47262e44123!2zQ-G6qW0gSG_DoG4sIHR0LiBOw7ppIMSQ4buRaSwgS2nhur9uIFRo4buleSwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227744245!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Gia Bảo ","web_address":"Đội 7 Đại Hà - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d29853.23090383436!2d106.6511534!3d20.7242758!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73cf4a32d5d1%3A0xa34d8f6dda52680b!2zxJDhuqFpIEjDoCwgS2nhur9uIFRo4buleSwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227764988!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Minh Khang ","web_address":"Quế Lâm.Thụy Hương - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7462.730790166707!2d106.6525483!3d20.735979!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73dc6e9e73b9%3A0xcf5b24030fba1539!2zUXXhur8gTMOibSBUaOG7pXkgSMawxqFuZyBLaeG6v24gVGjhu6V5IEjhuqNpIFBow7JuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227795139!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Bảo Linh","web_address":"297 Cát Dài - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.5064545026153!2d106.67017111492959!3d20.85162728609459!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a63db163e0f%3A0xf926a3d8a3adb0c6!2zMjk3IEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBDw6F0IETDoGksIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227810649!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Hải Phòng Chị Lán","web_address":"Chợ Chùa  - Thủy Nguyên - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.446915188421!2d106.70499311493103!3d20.934560286049482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7ca491b20e89%3A0xc88548c42292ce22!2zQ2jhu6MgQ2jDuWE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227832859!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Phúc Lâm","web_address":"Khu 4 Trung Lăng  - Tiên Lãng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.5976914318926!2d106.55450821492752!3d20.726555186162862!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7595bf6e48c3%3A0x9b9db59e890bb944!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgU2hlbGwgR2FzIEFuaCBIw7l5LCBLaHUgNCwgVGjhu4sgVHLhuqVuIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621225417972!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"},

{"name":"Quầy Thuốc Ngân Vi","web_address":"Khu Hưng Tiến, TT Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29670.777008535588!2d105.16145452934812!3d21.630879933205133!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a4872c7134b5%3A0xa0aeb75f76b96cc1!2zxJBvYW4gSMO5bmcsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235597285!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Diệu Ngân","web_address":"Số 156, Khu núi Trang, TT Phong Châu - Phong Châu - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59432.61354719777!2d105.2774819866337!3d21.408074813170117!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134915f8e4ed499%3A0x12fedb87a9c6b9f1!2zVFQuIFBob25nIENow6J1LCBQaMO5IE5pbmgsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235634693!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHONGCHAU","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Số 80 Thanh Ba","web_address":"Khu 3 Xã Hanh Cù - Thanh Ba - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.7820064818975!2d105.09477521494095!3d21.51625698573633!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349f904e960011%3A0x47a3231438bdc05c!2zWMOjIEhhbmggQ8O5LCBUaGFuaCBCYSwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235654982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHBA","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Tiến Dung","web_address":"Khu 4, Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59423.15859637767!2d105.22312338673751!3d21.431311909987496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313497255bc7f98b%3A0x761db730f967a388!2zUGjDuiBI4buZLCBUeC4gUGjDuiBUaOG7jSwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235673465!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAPHUTHO","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Khánh Mai","web_address":"Số 1204, Đại Lộ Hùng Vương, Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0827789774316!2d105.4024949149374!3d21.307745185847917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4b1d61abfd%3A0x5f552993f1e04c19!2zMTIwNCDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235688307!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Dũng Đoàn","web_address":"Số 115, Hai Bà Trưng, Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0922830569752!2d105.41134801493736!3d21.307369585848132!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f2b6bd8bb2bb%3A0x7bbb67cce65bd40f!2zSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235704348!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Tuấn Xuyến","web_address":"Ki ốt A 53, Chợ Trung Tâm, Tiên Cát- Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9120730915756!2d105.39434121493747!3d21.31449038584432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4f98a9ee0b%3A0x8728cb5195090c1d!2zxJDGsOG7nW5nIENo4bujIFRydW5nIHTDom0sIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235719563!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Phương Linh","web_address":"Khu 4,Băng 1, Đ Nguyễn Du, P Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.5558904662153!2d105.37732771493773!3d21.328557885836705!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d61b9010f5d%3A0x768fd92736c37c37!2zMSDEkMaw4budbmcgTmd1eeG7hW4gRHUsIE7DtG5nIFRyYW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235736136!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Thanh Thanh","web_address":"Đội 6, óm sải, xã Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29733.035026546244!2d105.40860397900936!3d21.32565619363616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f2a623948b1f%3A0x56e0ddecd5d60ebe!2zVHLGsG5nIFbGsMahbmcsIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235750012!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Tâm An","web_address":"Số 1333, Đại Lộ hùng Vương, Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0390242442118!2d105.39965831493738!3d21.309474285846992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ba566f1c1%3A0xa61ad6fb39bf692b!2zMTMzMyDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235762624!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc  Ngọc Diệp","web_address":"Tổ 10, Hòa Bình 2, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.188779892025!2d105.43255331493725!3d21.303555685850085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f29494948eaf%3A0x2c861d158a4d5f29!2zMTAgSMOyYSBCw6xuaCwgU8O0bmcgTMO0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235774613!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"},

{"name":"Quầy Thuốc Bình Sửu","web_address":"Đường Hoàng Cần, TT. Bình Liêu, Bình Liêu - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.4804219138477!2d107.39804591494114!3d21.528062285729984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b2f3bcf07be4f%3A0x86209ce96f71545!2zdHQuIELDrG5oIExpw6p1LCBUVC4gQsOsbmggTGnDqnUsIELDrG5oIExpw6p1LCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621237969272!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHLIEU","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Ninh Giang","web_address":"Chợ km9, Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1908637.0216938958!2d104.4535281!3d20.8798408!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314aff4b36eb06e3%3A0x21eeb78678f019b2!2zUXVhbmcgSGFuaCwgVHAuIEPhuqltIFBo4bqjLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621237986808!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Hoàng Cúc","web_address":"Kiot 13, Chợ Cẩm Thạch  - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.5595682368203!2d107.2542112!3d21.0102849!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe4dbdc77ba1%3A0x89611c10f00671b0!2zQ2jhu6MgQ-G6qW0gVGjhuqFjaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238018740!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Qt 38- Mai Chinh","web_address":"T64, Bình Minh, Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5920494178267!2d107.28554161493231!3d21.008983886009098!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe298729a9a9%3A0x20361f342e20c71d!2zQ2jhu6MgQ-G6qW0gQsOsbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238036345!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Minh Huyền","web_address":"68b, Bái Tử Long - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6403926180233!2d107.2702925149322!3d21.007047386010072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe348241371b%3A0x44c6130f3863563e!2zNjggQsOhaSBU4butIExvbmcsIEPhuqltIFRydW5nLCBD4bqpbSBQaOG6oywgUXXhuqNuZyBOaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238053468!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Lâm Đoan","web_address":"365 Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.269244975579!2d107.08896831493185!3d20.981841686023873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314af7fc946c0a35%3A0x772f2332edbc7865!2zMzY1IFRy4bqnbiBQaMO6LCBIw6AgS2jDoW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238067009!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Thanh Nhàn","web_address":"351 Phố Mới Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59584.999686138945!2d107.32312128496058!3d21.030185865261227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b0167a9cf9273%3A0xe5954286a5b34328!2zQ-G7rWEgw5RuZywgVHAuIEPhuqltIFBo4bqjLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238081307!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc 83","web_address":"kiot 44 Chợ Cọc 6, Cửa Ông  - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.6141604007807!2d107.331603!3d21.0080982!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b01a8d030f187%3A0xb73632eb9da63bd9!2zQ2jhu6MgQ-G7jWMgNg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238097838!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Mai Huyền","web_address":"SN130, Đường Trần Phú, P.Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1647120130147!2d107.09664951493193!3d20.986033586021467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a580ef189082f%3A0x47f7d7e51489597e!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBI4bqhIExvbmcsIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238198775!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Số 66 Chị Nhung","web_address":"Tổ 5, Khu 4, P.Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29803.949501336876!2d107.09667362862345!3d20.972838555821863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a57fd6a20af6d%3A0x95590cd57bd049e!2zSMOgIEzhuqdtLCBUcC4gSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238227493!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc DN số 56","web_address":"Kios Chợ Trung Tâm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d119215.8557943876!2d107.0441423!3d20.9727661!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a58f4d14a01b7%3A0xfe6e9424026f6deb!2zVHJ1bmcgVMOibSBUaMawxqFuZyBN4bqhaSBCw6NpIENow6F5!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238244261!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Công Ty Thuốc Tốt Pharma","web_address":"Tổ 12 Khu 4 Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.976710881221!2d107.09861951493137!3d20.953450386039282!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581ff93476a3%3A0x4995a723b46a0842!2zMTIgUGjhu5EgNCwgSOG7k25nIEjhuqNpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238276323!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy TPCN 104","web_address":"Cổng chợ Rừng- Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3356267123813!2d106.79686521493112!3d20.939032686046986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a63c1f243ad87%3A0x5144552c9f1ae36c!2zQ2jhu6MgUuG7q25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238289678!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Thanh Thảo","web_address":"SN 690 TRẦN PHÚ - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1647120130147!2d107.09664951493193!3d20.986033586021467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a580ef189082f%3A0x47f7d7e51489597e!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBI4bqhIExvbmcsIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238302114!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Hoa Sen","web_address":"Chợ Bãi cháy - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8150511641447!2d107.05064701493141!3d20.95994118603576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5866e9555555%3A0x3fe7c9ba56d8e2b6!2zQ2jhu6MgVsaw4budbiDEkMOgbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238322830!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Chung Lý","web_address":"Số 4 chu văn an - Hồng hải - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.9208546716727!2d107.09365741493144!3d20.955693286037988!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581f30ff8adb%3A0x791a9599cccbfe6!2zNCBDaHUgVsSDbiBBbiwgSOG7k25nIEjhuqNpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238333374!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Tuệ Linh","web_address":"134 bãi muối - Hồng hải - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.698488929833!2d107.09553211493161!3d20.96462008603317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a592c00c494eb%3A0x1d5347d64afe09b0!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFR14buHIExpbmggUGhhcm1hY3k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238352559!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Minh nguyệt","web_address":"Chợ C6 - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6141607500426!2d107.33160301493224!3d21.008098186009555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b01a8d030f187%3A0xb73632eb9da63bd9!2zQ2jhu6MgQ-G7jWMgNg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238383535!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Xuân Pluss","web_address":"87 kênh liêm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d59613.984220562204!2d106.9876471!3d20.957574!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5819a4053b57%3A0x98db619a0bc81153!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEzDqiBYdcOibiBUcsaw4budbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238394388!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc Huy Tùng","web_address":"503 hạ long- Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8739244678004!2d107.0204780149314!3d20.957577586036976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a58c6e8989815%3A0xc2b2bb208f4cf874!2zSHV5IFTDuW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238408527!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc số 132","web_address":"Kiot Chợ Cột Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.748977473942!2d106.51021121493352!3d21.08268578596917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31357f5228169d53%3A0x312d488d723820c8!2zQ2jhu6MgY-G7mXQgxJDDtG5nIFRyaeG7gXU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238117560!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGTRIEU","province_code":"QUANGNINH"},

{"name":"Quầy Thuốc DN Ngọc Anh","web_address":"Cẩm Thành- Cẩm La - Quảng Yên - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29815.26696812064!2d106.79487692856186!3d20.916005807797482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6154262bd145%3A0x7c75a77386056703!2zQ-G6qW0gTGEsIFR4LiBRdeG6o25nIFnDqm4sIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238420800!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAQUANGYEN","province_code":"QUANGNINH"}

Bạn đang xem: Danh sách 2
Bài trước
Ritex Việt Nam Ritex Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: