{"total":403,"stores": [{"name":"Quầy Thuốc  Đức Mai ","web_address":"Đông Vinh, Vũ Ninh - Vũ Thư - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.1255255378496!2d106.37227131537493!3d20.41891501369156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI1JzA4LjEiTiAxMDbCsDIyJzI4LjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723607901!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"PK Cát Cát ","web_address":"Ngã 3 cầu Cọi, Vũ Hội - Vũ Thư  - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.4721433755813!2d106.35178331537485!3d20.40464291416534!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fb5627904c6b%3A0x9581ded490f9b4af!2zQ-G6p3UgQ-G7jWksIFbFqSBUaMawLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723742030!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Cô Nga ","web_address":"TT.Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.094462436437!2d106.11457382697519!3d21.388974772867886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e52efbb6b5%3A0x8b0153ebddfdd12a!2zVFQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621224732095!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc 22 ","web_address":"TT Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1857.9156380896297!2d105.98158165806339!3d21.357149396455352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313510b1cdabe1cf%3A0x75ed25b458af7550!2zU2hvcCBUcuG6uyBFbSBOZ2jDqQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621226817497!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Siêu Thị Bình Minh ","web_address":"Khu 2, Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d953220.2751342574!2d105.21263931283264!3d21.052015565111176!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2d4b59ab35b0ca6e!2zU2nDqnUgVGjhu4sgQsOsbmggTWluaCBNYXJ0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621224987907!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Trung Luyến ","web_address":"Mai Tô, Phi Điền - Lục Ngạn - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.042707589855!2d106.67149481493874!3d21.388222985804752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a9880f700c9a1%3A0x476e8a1b3afa94c7!2zUGjhu5EgTWFpIFTDtCwgTOG7pWMgTmfhuqFuLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621226954125!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Ông Tích ","web_address":"Làng ngùi - việt lập - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.5264274134847!2d106.01576431493838!3d21.36916708581494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313516d6172774c5%3A0x34bd12e99a456846!2zbMOgbmcgTmfDuWksIFZp4buHdCBOZ-G7jWMsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227039558!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Tâm Anh ","web_address":"TT Cao Thượng - Tân Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3715.0618700027658!2d106.1221897!3d21.3874684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e52efbb6b5%3A0x8b0153ebddfdd12a!2zVFQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227099955!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hà Bình ","web_address":"38 Doãn Thị Định - TP Bắc Giang - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.7358048268034!2d106.18699911493697!3d21.281922985861808!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d116104e5e9%3A0x44262de66b73b795!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjDoCBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227117206!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hoàng Nguyệt ","web_address":"Cổng chợ Thương - TP Bắc Giang - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.9703456824714!2d106.19099671493676!3d21.272641385866734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d6d7bb20e3f%3A0xef3b14bb50b6f2f3!2zQ2jhu6MgVGjGsMahbmcsIFRwLiBC4bqvYyBHaWFuZywgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227131271!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Nga Hưng ","web_address":"Tam Tầng, Quang Châu- Việt Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1859.6134919558253!2d106.09825875806284!3d21.2228458964734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350dae287749f5%3A0x9a78c1a24557e320!2zVGFtIFThuqduZywgUXVhbmcgQ2jDonUsIFZp4buHdCBZw6puLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227146991!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Sơn Thủy ","web_address":"Cổng cụm CN Việt Yên - Việt Yên - Bắc Giang ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d59482.46144403057!2d106.0511006!3d21.2851657!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313511f6642e364f%3A0x36dcadd0122a6186!2zQ-G7pW0gQ8O0bmcgTmdoaeG7h3AgVmnhu4d0IFRp4bq_bg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227163477!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Trang Linh ","web_address":"7 lô 2 kiot chợ Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14912.190576420178!2d106.6480958!3d20.8701298!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a47f0569c7d%3A0x2dd14eb8c020feaf!2zQ2jhu6MgU-G7nyBE4bqndQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227478803!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hoàng Lê ","web_address":"63 Điện Biên Phủ - Q. Hồng Bàng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2657070495934!2d106.68190431540069!3d20.86133789884751!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af3c724c6e7%3A0xddc37fa2ff4a1cdd!2zNjMgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgTWluaCBLaGFpLCBI4buTbmcgQsOgbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621228079386!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Lan Hương ","web_address":"19 Trần Nhân Tông - Q. Kiến An - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.703545739629!2d106.62521031492884!3d20.803277986120943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a772d14cb742f%3A0xa5d99f5fc6f84545!2zMTkgVHLhuqduIE5ow6JuIFTDtG5nLCBWxINuIMSQ4bqpdSwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227591928!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc số 6 ","web_address":"Số 6 .Hoa Khê Quán Trữ - Q. Kiến An - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.229065717446!2d106.64701341492906!3d20.82245458611044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a70bc50ae0057%3A0x65526b96b10e9a57!2zNiBIb2EgS2jDqiwgTMOjbSBIw6AsIEtp4bq_biBBbiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227637213!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hà Trinh ","web_address":"Cẩm Hoàn Thanh Sơn - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.2122888475196!2d106.66864156492785!3d20.742187986154264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73d5fb93e2f9%3A0xa311b47262e44123!2zQ-G6qW0gSG_DoG4sIHR0LiBOw7ppIMSQ4buRaSwgS2nhur9uIFRo4buleSwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227744245!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Gia Bảo ","web_address":"Đội 7 Đại Hà - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d29853.23090383436!2d106.6511534!3d20.7242758!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73cf4a32d5d1%3A0xa34d8f6dda52680b!2zxJDhuqFpIEjDoCwgS2nhur9uIFRo4buleSwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227764988!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Minh Khang ","web_address":"Quế Lâm.Thụy Hương - Q. Kiến Thụy - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7462.730790166707!2d106.6525483!3d20.735979!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73dc6e9e73b9%3A0xcf5b24030fba1539!2zUXXhur8gTMOibSBUaOG7pXkgSMawxqFuZyBLaeG6v24gVGjhu6V5IEjhuqNpIFBow7JuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227795139!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENTHUY","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Bảo Linh","web_address":"297 Cát Dài - Q. Lê Chân - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.5064545026153!2d106.67017111492959!3d20.85162728609459!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a63db163e0f%3A0xf926a3d8a3adb0c6!2zMjk3IEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBDw6F0IETDoGksIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227810649!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hải Phòng Chị Lán","web_address":"Chợ Chùa  - Thủy Nguyên - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.446915188421!2d106.70499311493103!3d20.934560286049482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7ca491b20e89%3A0xc88548c42292ce22!2zQ2jhu6MgQ2jDuWE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621227832859!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Phúc Lâm","web_address":"Khu 4 Trung Lăng  - Tiên Lãng - TP Hải Phòng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.5976914318926!2d106.55450821492752!3d20.726555186162862!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7595bf6e48c3%3A0x9b9db59e890bb944!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgU2hlbGwgR2FzIEFuaCBIw7l5LCBLaHUgNCwgVGjhu4sgVHLhuqVuIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621225417972!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Ngân Vi","web_address":"Khu Hưng Tiến, TT Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29670.777008535588!2d105.16145452934812!3d21.630879933205133!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a4872c7134b5%3A0xa0aeb75f76b96cc1!2zxJBvYW4gSMO5bmcsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235597285!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Diệu Ngân","web_address":"Số 156, Khu núi Trang, TT Phong Châu - Phong Châu - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59432.61354719777!2d105.2774819866337!3d21.408074813170117!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134915f8e4ed499%3A0x12fedb87a9c6b9f1!2zVFQuIFBob25nIENow6J1LCBQaMO5IE5pbmgsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235634693!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHONGCHAU","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Số 80 Thanh Ba","web_address":"Khu 3 Xã Hanh Cù - Thanh Ba - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.7820064818975!2d105.09477521494095!3d21.51625698573633!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349f904e960011%3A0x47a3231438bdc05c!2zWMOjIEhhbmggQ8O5LCBUaGFuaCBCYSwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235654982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHBA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Tiến Dung","web_address":"Khu 4, Xã Phú Hộ - TX Phú Thọ - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59423.15859637767!2d105.22312338673751!3d21.431311909987496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313497255bc7f98b%3A0x761db730f967a388!2zUGjDuiBI4buZLCBUeC4gUGjDuiBUaOG7jSwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235673465!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAPHUTHO","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Khánh Mai","web_address":"Số 1204, Đại Lộ Hùng Vương, Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0827789774316!2d105.4024949149374!3d21.307745185847917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4b1d61abfd%3A0x5f552993f1e04c19!2zMTIwNCDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235688307!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Dũng Đoàn","web_address":"Số 115, Hai Bà Trưng, Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0922830569752!2d105.41134801493736!3d21.307369585848132!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f2b6bd8bb2bb%3A0x7bbb67cce65bd40f!2zSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235704348!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Tuấn Xuyến","web_address":"Ki ốt A 53, Chợ Trung Tâm, Tiên Cát- Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9120730915756!2d105.39434121493747!3d21.31449038584432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4f98a9ee0b%3A0x8728cb5195090c1d!2zxJDGsOG7nW5nIENo4bujIFRydW5nIHTDom0sIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235719563!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Phương Linh","web_address":"Khu 4,Băng 1, Đ Nguyễn Du, P Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.5558904662153!2d105.37732771493773!3d21.328557885836705!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d61b9010f5d%3A0x768fd92736c37c37!2zMSDEkMaw4budbmcgTmd1eeG7hW4gRHUsIE7DtG5nIFRyYW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235736136!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Thanh Thanh","web_address":"Đội 6, óm sải, xã Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29733.035026546244!2d105.40860397900936!3d21.32565619363616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f2a623948b1f%3A0x56e0ddecd5d60ebe!2zVHLGsG5nIFbGsMahbmcsIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235750012!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Tâm An","web_address":"Số 1333, Đại Lộ hùng Vương, Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.0390242442118!2d105.39965831493738!3d21.309474285846992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ba566f1c1%3A0xa61ad6fb39bf692b!2zMTMzMyDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235762624!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc  Ngọc Diệp","web_address":"Tổ 10, Hòa Bình 2, Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.188779892025!2d105.43255331493725!3d21.303555685850085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f29494948eaf%3A0x2c861d158a4d5f29!2zMTAgSMOyYSBCw6xuaCwgU8O0bmcgTMO0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621235774613!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Bình Sửu","web_address":"Đường Hoàng Cần, TT. Bình Liêu, Bình Liêu - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.4804219138477!2d107.39804591494114!3d21.528062285729984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b2f3bcf07be4f%3A0x86209ce96f71545!2zdHQuIELDrG5oIExpw6p1LCBUVC4gQsOsbmggTGnDqnUsIELDrG5oIExpw6p1LCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621237969272!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHLIEU","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Ninh Giang","web_address":"Chợ km9, Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1908637.0216938958!2d104.4535281!3d20.8798408!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314aff4b36eb06e3%3A0x21eeb78678f019b2!2zUXVhbmcgSGFuaCwgVHAuIEPhuqltIFBo4bqjLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621237986808!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Hoàng Cúc","web_address":"Kiot 13, Chợ Cẩm Thạch  - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.5595682368203!2d107.2542112!3d21.0102849!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe4dbdc77ba1%3A0x89611c10f00671b0!2zQ2jhu6MgQ-G6qW0gVGjhuqFjaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238018740!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Qt 38- Mai Chinh","web_address":"T64, Bình Minh, Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5920494178267!2d107.28554161493231!3d21.008983886009098!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe298729a9a9%3A0x20361f342e20c71d!2zQ2jhu6MgQ-G6qW0gQsOsbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238036345!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Minh Huyền","web_address":"68b, Bái Tử Long - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6403926180233!2d107.2702925149322!3d21.007047386010072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe348241371b%3A0x44c6130f3863563e!2zNjggQsOhaSBU4butIExvbmcsIEPhuqltIFRydW5nLCBD4bqpbSBQaOG6oywgUXXhuqNuZyBOaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238053468!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Lâm Đoan","web_address":"365 Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.269244975579!2d107.08896831493185!3d20.981841686023873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314af7fc946c0a35%3A0x772f2332edbc7865!2zMzY1IFRy4bqnbiBQaMO6LCBIw6AgS2jDoW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238067009!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thanh Nhàn","web_address":"351 Phố Mới Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59584.999686138945!2d107.32312128496058!3d21.030185865261227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b0167a9cf9273%3A0xe5954286a5b34328!2zQ-G7rWEgw5RuZywgVHAuIEPhuqltIFBo4bqjLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238081307!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc 83","web_address":"kiot 44 Chợ Cọc 6, Cửa Ông  - Cẩm Phả - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.6141604007807!2d107.331603!3d21.0080982!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b01a8d030f187%3A0xb73632eb9da63bd9!2zQ2jhu6MgQ-G7jWMgNg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238097838!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Mai Huyền","web_address":"SN130, Đường Trần Phú, P.Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1647120130147!2d107.09664951493193!3d20.986033586021467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a580ef189082f%3A0x47f7d7e51489597e!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBI4bqhIExvbmcsIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238198775!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Số 66 Chị Nhung","web_address":"Tổ 5, Khu 4, P.Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29803.949501336876!2d107.09667362862345!3d20.972838555821863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a57fd6a20af6d%3A0x95590cd57bd049e!2zSMOgIEzhuqdtLCBUcC4gSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238227493!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc DN số 56","web_address":"Kios Chợ Trung Tâm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d119215.8557943876!2d107.0441423!3d20.9727661!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a58f4d14a01b7%3A0xfe6e9424026f6deb!2zVHJ1bmcgVMOibSBUaMawxqFuZyBN4bqhaSBCw6NpIENow6F5!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238244261!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Công Ty Thuốc Tốt Pharma","web_address":"Tổ 12 Khu 4 Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.976710881221!2d107.09861951493137!3d20.953450386039282!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581ff93476a3%3A0x4995a723b46a0842!2zMTIgUGjhu5EgNCwgSOG7k25nIEjhuqNpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238276323!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy TPCN 104","web_address":"Cổng chợ Rừng- Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3356267123813!2d106.79686521493112!3d20.939032686046986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a63c1f243ad87%3A0x5144552c9f1ae36c!2zQ2jhu6MgUuG7q25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238289678!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thanh Thảo","web_address":"SN 690 TRẦN PHÚ - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1647120130147!2d107.09664951493193!3d20.986033586021467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a580ef189082f%3A0x47f7d7e51489597e!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBI4bqhIExvbmcsIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238302114!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Hoa Sen","web_address":"Chợ Bãi cháy - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8150511641447!2d107.05064701493141!3d20.95994118603576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5866e9555555%3A0x3fe7c9ba56d8e2b6!2zQ2jhu6MgVsaw4budbiDEkMOgbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238322830!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Chung Lý","web_address":"Số 4 chu văn an - Hồng hải - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.9208546716727!2d107.09365741493144!3d20.955693286037988!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581f30ff8adb%3A0x791a9599cccbfe6!2zNCBDaHUgVsSDbiBBbiwgSOG7k25nIEjhuqNpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238333374!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Tuệ Linh","web_address":"134 bãi muối - Hồng hải - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.698488929833!2d107.09553211493161!3d20.96462008603317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a592c00c494eb%3A0x1d5347d64afe09b0!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFR14buHIExpbmggUGhhcm1hY3k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238352559!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Minh nguyệt","web_address":"Chợ C6 - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6141607500426!2d107.33160301493224!3d21.008098186009555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b01a8d030f187%3A0xb73632eb9da63bd9!2zQ2jhu6MgQ-G7jWMgNg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238383535!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Xuân Pluss","web_address":"87 kênh liêm - Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d59613.984220562204!2d106.9876471!3d20.957574!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5819a4053b57%3A0x98db619a0bc81153!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEzDqiBYdcOibiBUcsaw4budbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238394388!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Huy Tùng","web_address":"503 hạ long- Hạ Long - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8739244678004!2d107.0204780149314!3d20.957577586036976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a58c6e8989815%3A0xc2b2bb208f4cf874!2zSHV5IFTDuW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238408527!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc số 132","web_address":"Kiot Chợ Cột Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.748977473942!2d106.51021121493352!3d21.08268578596917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31357f5228169d53%3A0x312d488d723820c8!2zQ2jhu6MgY-G7mXQgxJDDtG5nIFRyaeG7gXU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238117560!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGTRIEU","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc DN Ngọc Anh","web_address":"Cẩm Thành- Cẩm La - Quảng Yên - Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29815.26696812064!2d106.79487692856186!3d20.916005807797482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6154262bd145%3A0x7c75a77386056703!2zQ-G6qW0gTGEsIFR4LiBRdeG6o25nIFnDqm4sIFF14bqjbmcgTmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1621238420800!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAQUANGYEN","province_code":"QUANGNINH"},{"name":"Quầy Thuốc Hà Trung 3","web_address":"Số 169 Mai Dịch, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7994887926056!2d105.77254231540236!3d21.040707492745057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454c99fff588b%3A0xcc7a8ebf691d4b28!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjDoCBUcnVuZyBT4buRIDM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1603350884333!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Hiệp","web_address":"A14TT8ĐT Văn Quán,Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14901.414077192087!2d105.78372!3d20.9784616!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd3d8c6976b%3A0x24fb59de1b7e8e3e!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEhvw6BuZyBIaeG7h3A!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609834962293!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Tâm Đức","web_address":"108 ngõ 14 phố Mễ Trì Hạ,Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.520097172396!2d105.78015441493238!3d21.011865786007583!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acaacdc77d3b%3A0xda5baaa22bc168!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDom0gxJDhu6lj!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609834988441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Huệ","web_address":"TDP Ngọa Long Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.552720890779!2d105.741696914933!3d21.050575485986606!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454f0f5f0f661%3A0x36ddbb4f449e2c16!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIE1pbmggSHXhu4c!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835242136!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thu Hồng","web_address":"162 Đường Phúc Diễn ,Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8821095677235!2d105.75574881493279!3d21.037402585993622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455a662e97a8f%3A0x66b4d14f247ed068!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFRodSBI4buTbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835266954!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Tuệ Đức","web_address":"336 Phương Canh, P.Phương Canh, Nam Tử Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d59590.63027444476!2d105.7613113!3d21.0160989!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134548ebab85475%3A0x8353e76f228060f4!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDonkgVHXhu4cgxJDhu6lj!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835328125!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Đa Khoa 24h","web_address":"Số 28 Ngõ 402 Đường Mỹ Đình,P.Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.28078864117!2d105.77273011493243!3d21.02144808600237!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454aeb927993f%3A0x3ee55301ad77adb6!2zMjRoIFPhu5EsIDQwMiDEkMawxqHMgG5nIE3hu7kgxJDDrG5oLCDEkMOsbmggVGjDtG4sIE3hu7kgxJDDrG5oIDEsIE5hbSBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835346493!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Ngọc Bách","web_address":"TDP Nhật Tảo, P Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.6279278919824!2d105.78489321493363!3d21.087517785966607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aab417a4f40b%3A0xa4e1979dbdd5d686!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFBo4bqhbSBUaOG7iyBOZ-G7jWMgQuG6oWNo!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835371933!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Tường Minh","web_address":"12 Nguyên Xá, P Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.515808717352!2d105.73591471493303!3d21.05205118598582!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454f79d778719%3A0xb0341519709f6cf8!2zMTIgUGjhu5EgTmd1ecOqbiBYw6EsIE1pbmggS2hhaSwgVOG7qyBMacOqbSwgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835394154!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Bảo Khánh","web_address":"2 Trung Tựu, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.134593741811!2d105.7369494149333!3d21.067285885977494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134550109fe5113%3A0x6eebeda594cdf21e!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIELhuqNvIEtow6FuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835452084!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Mai Thanh","web_address":"21/260 Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa , Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3723.9406703706504!2d105.7939356!3d21.0350598!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab479acc7bff%3A0x587d9daa988acc7!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIE1haSBUaGFuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835192928!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"Quầy Thuốc Quyết Hòa","web_address":"Thôn Nhuệ,Xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8402245762077!2d105.65413351493282!3d21.039078085992777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313457b9001fef6b%3A0x55fd4be9a245e3d3!2zVHLGsOG7nW5nIE3huqdtIE5vbiBUaMO0biA5IChOaMOgIFbEg24gSMOzYSBUaMO0biA5KSwgWMOjIFnDqm4gU-G7nywgSC5Ib8OgaSDEkOG7qWM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835409718!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thịnh Vượng ","web_address":"178c nguyễn lương bằng , Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4384438429843!2d105.82546771493243!3d21.01513578600578!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7f4a3e2d77%3A0x30b014282243d076!2zMTc4YyBOZ3V54buFbiBMxrDGoW5nIELhurFuZywgUXVhbmcgVHJ1bmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835568597!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Quầy Thuốc Huy Vân","web_address":"58 đường 16, Phủ lỗ , Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3719.7083242014064!2d105.84931251493562!3d21.203742785903845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dd4f41f25f%3A0x5b086b862a48bade!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEh1eSBWw6Ju!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835434413!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thành Công","web_address":"Số 18 Định Công Thượng, Phường Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.297278133321!2d105.81748021493183!3d20.980717386024423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf1853c7e67%3A0x6246d1cbd96b8af8!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFRow6BuaCBDw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835017112!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Trung Anh","web_address":"Số 40/230 Định Công Thượng,P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.265123284786!2d105.81872431493183!3d20.982006986023723!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf3d002b6a5%3A0x2b7e3918d226824b!2zNDAgxJDhu4tuaCBDw7RuZyBUaMaw4bujbmcsIMSQ4buLbmggQ8O0bmcsIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835052851!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thành Công","web_address":"Số 18 Định Công Thượng, Phường Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.297278133321!2d105.81748021493183!3d20.980717386024423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf1853c7e67%3A0x6246d1cbd96b8af8!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFRow6BuaCBDw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835017112!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc  Hải Nam","web_address":"557 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.847123180506!2d105.86006871493217!3d20.998764386014653!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0f16dfcda1%3A0x73043afe13b1ad58!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjhuqNpIE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835084429!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Việt","web_address":"kios 20 vp5 bán đảo linh đàm,P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.7220853897466!2d105.8290833149315!3d20.963672986033664!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adc54cef97a9%3A0xfd657ff9ade08bb2!2zVlA1IGLDoW4gxJHhuqNvIGxpbmggxJHDoG0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835174671!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Quang Minh ","web_address":"345/147 Vĩnh Hưng, P.Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14901.040025245893!2d105.8779049!3d20.9822122!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea2b77c4031%3A0x509333f7517cc5b2!2sQuang%20Minh%20Pharmacy!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835474552!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Phamartech","web_address":"số 2 ngõ 141 nam dư, P Linh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2989262179344!2d105.88428071493195!3d20.980651286024486!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb694f88e33%3A0x423016deacd75ad0!2zTmjDoCB0aHXhu5FjIFBoYXJtYXRlY2g!5e0!3m2!1sen!2s!4v1609835519723!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Lan Anh","web_address":"Số 18 Định Công Thượng, Phường Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.297278133321!2d105.81748021493183!3d20.980717386024423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf1853c7e67%3A0x6246d1cbd96b8af8!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFRow6BuaCBDw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835017112!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thành Công","web_address":"321 Bùi xương trạch, P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.5864957635956!2d105.81821995806185!3d20.985701596505418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf2c190a68b%3A0xa1afdb6ae5c7b22!2zMzIxIELDuWkgWMawxqFuZyBUcuG6oWNoLCBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835552782!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"Quầy Thuốc Nga Quý","web_address":"số 9 Thiết Bình, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7442.182137331446!2d105.91337432484957!3d21.148773793733753!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313506f97874eb3f%3A0x898c8223a3ebe615!2zVGhp4bq_dCBCw6xuaCwgVsOibiBIw6AsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835495440!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Thủy","web_address":"101 Thái Thịnh , Phường Thịnh Quang , Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.568990622021!2d105.8167607!3d21.0099075!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac828c5dae7b%3A0x1721e642e465c877!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTGsCBOaMOibiBNaW5oIFRo4buneQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835287646!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Quầy Thuốc Tuệ Minh","web_address":"Dương Đá ,Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8031629516527!2d105.96612041493218!3d21.00052598601369!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8aa3f1e0f6d%3A0xb6153a0ee4768f9d!2zxJDhu4FuIE5ndXnDqm4gUGhpIOG7tiBMYW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835310256!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Quầy Thuốc  Khánh Nguyệt","web_address":"Chợ đường cái, Trưng trắc, Văn Lâm, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d119141.65286819485!2d105.7081807!3d21.0656056!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134552bbe441fe9%3A0x37f0861b47e1cd8!2zUXXhuqd5IFRodeG7kWMgS2jDoW5oIEjDsmE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835536580!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANLAM","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"Nhà Thuốc Hồng Đức 2","web_address":"Số 9 6A KĐT LK Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.16276425244!2d105.78081891493193!3d20.986111686021538!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135accb37a4bf97%3A0xcad880e9907c87d6!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjhu5NuZyDEkOG7qWMgMg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835149541!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Tâm Minh","web_address":"154 thanh bình, P.Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.320440622599!2d105.77760721493178!3d20.979788386024882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533260e37a49%3A0xb563c9406f1c190!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDom0gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609835216047!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Dũng Dương","web_address":"137 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hã, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3717.6505237199717!2d106.1943471!3d21.2852969!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d0f0b2eb951%3A0x338541aaf1a1fa53!2zMTM3IMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gTmd1ecOqbiBIw6NuLCBQaMaw4budbmcgVHLhuqduIE5ndXnDqm4gSMOjLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838589093!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Khánh Ngọc ","web_address":"thôn Nguộn, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.591955765533!2d106.23638281493697!3d21.287613685858716!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356dce6e73276b%3A0x5f6d61720b7000f1!2zdGjDtG4gTmd14buZbiwgRMSpbmggVHLDrCwgTOG6oW5nIEdpYW5nLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838614728!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLANGGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Nhà Thuốc Việt Thoa","web_address":"Hoàng Hoa Thám, tt. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.801941931041!2d106.13392221493822!3d21.3583060858208!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d3e0b0324ab%3A0x2f1650c19e7dd5a5!2zSG_DoG5nIEhvYSBUaMOhbSwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838632466!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc 99","web_address":"36 Phố Đề Nắm, TT. Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3712.762079208376!2d106.1219215!3d21.4778501!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31353fbac7efaee3%3A0x9ceea60d1eef78fb!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDom4gRMaw4bujYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838650414!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHE","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Trung Luyến","web_address":"Phố Mai Tô, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3712.762079208376!2d106.1219215!3d21.4778501!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31353fbac7efaee3%3A0x9ceea60d1eef78fb!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDom4gRMaw4bujYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838691722!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Hải Yến","web_address":"TT. Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3717.6505237199717!2d106.1943471!3d21.2852969!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d0f0b2eb951%3A0x338541aaf1a1fa53!2zMTM3IMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gTmd1ecOqbiBIw6NuLCBQaMaw4budbmcgVHLhuqduIE5ndXnDqm4gSMOjLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838589093!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHE","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Thúy Quỳnh","web_address":" TT. Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3712.762079208376!2d106.1219215!3d21.4778501!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31353fbac7efaee3%3A0x9ceea60d1eef78fb!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTDom4gRMaw4bujYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838691722!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHE","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Trang Đê","web_address":"Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d929.0268204062678!2d106.5629423!3d21.3462632!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a9e5b98d76bf1%3A0x18f3590a1ab7c94!2zTmFtIETGsMahbmcsIEzhu6VjIE5n4bqhbiwgQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838730597!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Quầy Thuốc Thìn Loan","web_address":"48 Á Lữ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.976631377002!2d106.18900741493678!3d21.272392585866882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d6da5f41939%3A0xc9fc233a010ba855!2zNDggw4EgTOG7rywgUGjGsOG7nW5nIFRy4bqnbiBQaMO6LCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838744963!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Thu","web_address":"240 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.871169168817!2d106.67018211492939!3d20.836908186102608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a7f111d6777%3A0x1252369e7bb7dc16!2zMjQwIFRoacOqbiBMw7RpLCBWxKluaCBOaeG7h20sIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838760120!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Nhà Thuốc 147","web_address":"147 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.3399441525703!2d106.6708393149298!3d20.858343986090954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a5e2c08c733%3A0x1717c0755776f961!2zMTQ3IEjhuqEgTMO9LCBI4buTbmcgQsOgbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838775414!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Nhà Thuốc Diệu Hương","web_address":"34 Đường Chợ Trung tâm, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.921344645954!2d105.39474491493749!3d21.31412408584453!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4f98aefd9f%3A0xfd3140631b55d047!2zMzQgxJDGsOG7nW5nIENo4bujIFRydW5nIHTDom0sIFBoLlRpw6puIEPDoXQsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838793048!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Hải Yến","web_address":"Minh Nông, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29736.316150104627!2d105.36140782899147!3d21.309454744192738!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d6dad88bec3%3A0x8ce9d4b754341e90!2zTWluaCBOw7RuZywgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838838585!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Tú Anh","web_address":"Chợ Mè, Ph.Phong Châu, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.8112661065315!2d105.22115901493892!3d21.397334785799796!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349083d751341f%3A0x7cc7f2a38fb21f84!2zQ2jhu6MgTcOo!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838859713!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Thắng","web_address":"Tân Thành, Hùng Vương, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3714.708400375413!2d105.2121104!3d21.4013834!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349a79bdedd5c1%3A0xbb37c71aa8bc6c04!2zVMOibiBUaMOgbmgsIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFR4LiBQaMO6IFRo4buNLCBQaMO6IFRo4buN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838939559!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAPHUTHO","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Số 22","web_address":"Thi Đua, Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9821856099356!2d105.39918426493743!3d21.311720235845833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4c1b922dcf%3A0xed780e2fa4b932c4!2zVGhpIMSQdWEsIFRpw6puIEPDoXQsIFRwLiBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838955835!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Đức Thiện","web_address":"214 Hàn Thuyên, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.649680577477!2d105.39258711493758!3d21.324854485838678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d59deb37e63%3A0xfcfa7d556b7f1920!2zMjE0IEjDoG4gVGh1ecOqbiwgUGguVMOibiBEw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838981157!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Doanh Nghiệp số 08","web_address":"214 Hàn Thuyên, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.649680577477!2d105.39258711493758!3d21.324854485838678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d59deb37e63%3A0xfcfa7d556b7f1920!2zMjE0IEjDoG4gVGh1ecOqbiwgUGguVMOibiBEw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838981157!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Đức Thiện","web_address":"214 Hàn Thuyên, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.649680577477!2d105.39258711493758!3d21.324854485838678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d59deb37e63%3A0xfcfa7d556b7f1920!2zMjE0IEjDoG4gVGh1ecOqbiwgUGguVMOibiBEw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609838981157!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Quầy Thuốc Đặng Thị Tuyết Nhung","web_address":"xóm 9, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m20!1m8!1m3!1d3773.253668587355!2d105.59930896489945!3d18.964401287151976!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m9!3e0!4m3!3m2!1d18.9642388!2d105.6015128!4m3!3m2!1d18.9642299!2d105.60151359999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820169589!5m2!1svi!2ss","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Đào Thị Lan","web_address":"28 Đào Tấn, Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1889.9083584559032!2d105.6653784!3d18.6722189!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce6798d4d855%3A0xbbcc54229271556c!2zMjggxJDDoG8gVOG6pW4sIMSQ4buZaSBDdW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820227672!5m2!1svi!2ss","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Anh","web_address":"168B Trần Đăng Ninh,TP Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.1443856972032!2d106.15938941492249!3d20.41813868633231!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e0abb69cae6b%3A0xfe56265395eaeaf5!2zMjEwIFRy4bqnbiBIdXkgTGnhu4d1LCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820045004!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Anh V","web_address":"190 Điện Biên, TP Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.8651547322834!2d106.16313121492271!3d20.429629586326033!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7512494e951%3A0x5e35ab2e7bef6ca2!2zMTkwIMSQaeG7h24gQmnDqm4sIEzhu5ljIEhvw6AsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820251092!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Anh VI","web_address":"210 Trần Huy Liệu,Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.1443856972032!2d106.15938941492249!3d20.41813868633231!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e0abb69cae6b%3A0xfe56265395eaeaf5!2zMjEwIFRy4bqnbiBIdXkgTGnhu4d1LCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820269596!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Anh VII","web_address":"483 Trần Hưng Đạo, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1869.389295463516!2d106.1697899!3d20.4331906!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7455494b9cd%3A0x10b08e75f8264e83!2zNDgzIFBo4buRIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIEzhu5ljIFbGsOG7o25nLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820288186!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Phong Vân","web_address":"209 Phù Nghĩa,Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.4981757588157!2d106.18172291492301!3d20.444722086317753!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7150d7322af%3A0x29fa9d3a5d28f339!2zMjA5IFBow7kgTmdoxKlhLCBI4bqhIExvbmcsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820418347!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Nhân Huyền","web_address":"Thôn 6, Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14985.154024895633!2d105.9453488!3d20.1220079!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xe472f73aa2d39387!2zTmjDoCB0aHXhu5FjIE5Iw4JOIEhVWeG7gE4gKCBwaGFybWFjaWVzICk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820090368!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTAMDIEP","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Bảo An","web_address":"Thôn Tân Thượng,Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.534849276315!2d105.87903351491812!3d20.153444386479006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDA5JzEyLjQiTiAxMDXCsDUyJzUyLjQiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1609820115131!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENTAMDIEP","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Phương","web_address":"phố 2-TT Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m20!1m8!1m3!1d3744.9174148885995!2d106.06707366491855!3d20.17916378646469!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m9!3e6!4m3!3m2!1d20.179188399999997!2d106.0692406!4m3!3m2!1d20.1791456!2d106.06929369999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820385602!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh An","web_address":"31, Nguyễn Công Chứ, P. Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3743.2209098816465!2d105.97551921491974!3d20.249670986425564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670ac3a05197b%3A0x1161384f019cdbdb!2zMzEgTmd1eeG7hW4gQ8O0bmcgVHLhu6ksIFbDom4gR2lhLCBOaW5oIELDrG5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820401662!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thảo Nguyên","web_address":"Phố 554 ,Trần Phú, Phường Lam Sơn,Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3753.97596237509!2d105.7760172!3d19.7986165!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f8060907fa4d%3A0x4010b4855ba7f41!2zNTU0IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBMYW0gU8ahbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6E!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820146316!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Hiếu Hạnh","web_address":"Đông Cừ, Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m20!1m8!1m3!1d3734.715287137179!2d106.37529726492544!3d20.59968153623239!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m9!3e2!4m3!3m2!1d20.599726699999998!2d106.3773966!4m3!3m2!1d20.5996864!2d106.37739479999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820187147!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Quang Lý","web_address":"Thôn Đồng Tiến, Xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m20!1m8!1m3!1d3734.9966237023805!2d106.4393132149253!3d20.58819548623869!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m9!3e6!4m3!3m2!1d20.5882061!2d106.44147319999999!4m3!3m2!1d20.588216199999998!2d106.4414625!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820208425!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc An Vinh","web_address":"Xóm 5 Thôn Lương, Cứu Bắc, Quỳnh Phụ, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m20!1m8!1m3!1d3732.9972805574093!2d106.32648076492664!3d20.669689636194036!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m9!3e2!4m3!3m2!1d20.6697375!2d106.32873869999999!4m3!3m2!1d20.6696921!2d106.3287409!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820326380!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Ánh Hiếu","web_address":"Xóm 5 An Lộc, Trung An, Vũ Thư, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3739.3974316747344!2d106.307696!3d20.40772!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e49d23783b01%3A0xb26b6a6e089427!2zVHJ1bmcgQW4sIFbFqSBUaMawLCBUaMOhaSBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820344619!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Duy Thắng","web_address":"Xóm 5 An Lộc, Trung An, Tiền Hải, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3739.3974316747344!2d106.307696!3d20.40772!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e49d23783b01%3A0xb26b6a6e089427!2zVHJ1bmcgQW4sIFbFqSBUaMawLCBUaMOhaSBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820344619!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Diệu Linh","web_address":"Thôn Đông, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3739.755658001541!2d106.5062605!3d20.392962!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f9f7eb042123%3A0xeb0fec6acd9db7fb!2zUXXhuqd5IHRodeG7kWMgRGnhu4d1IExpbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820308358!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Nguyễn Hiền","web_address":"Khu đô thị Hưng Nhân, Hưng Hà, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14937.560364046478!2d106.1405296!3d20.6129506!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x90873494a5b93c2a!2zQ2jhu6MgSMawbmcgTmjDom4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1609820438210!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUNGHA","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Thúy Chinh 2","web_address":"Ki-ốt số 6, chợ Bạch Đằng, Cẩm Thạch-TP Cẩm Phả, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d465.5830046028355!2d107.2481095!3d21.0061002!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x393d10d1412094f8!2sTrueMoney%20Vietnam%20-%20Ph%E1%BA%A1m%20Quang%20Minh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719346256!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Công ty CPTM & DP Nam Việt","web_address":"36 Hoàng Diệu, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.945268340423!2d107.09488671493139!3d20.954712986038572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581f69398279%3A0x149fa02ba00dde98!2zMzYgSG_DoG5nIERp4buHdSwgSOG7k25nIEjhuqNpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719848390!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thực Phẩm Chức Năng 104","web_address":"129 Lê Lợi, TT. Quảng Yên, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3726.3445255007678!2d106.7968672!3d20.9386751!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a63c1eed3d51d%3A0x7e7acbe8081c490d!2zMTI5IEzDqiBM4bujaSwgVFQuIFF14bqjbmcgWcOqbiwgWcOqbiBIxrBuZywgUXXhuqNuZyBOaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720001910!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENQUANGYEN","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Hiệu Thuốc Vật Tư Y Tế Quảng Ninh","web_address":"703 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3725.9765885123143!2d107.088378!3d20.9534553!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5822987177ff%3A0xde7049916f3f3dae!2zNzAzIEzDqiBUaMOhbmggVMO0bmcsIFAuIELhuqFjaCDEkOG6sW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720121989!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc số 132","web_address":"Kiot Chợ Cột Đông Triều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3725.9765885123143!2d107.088378!3d20.9534553!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5822987177ff%3A0xde7049916f3f3dae!2zNzAzIEzDqiBUaMOhbmggVMO0bmcsIFAuIELhuqFjaCDEkOG6sW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720121989!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGTRIEU","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc DN Ngọc Anh","web_address":"Cẩm Thành- Cẩm La - ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3725.9765885123143!2d107.088378!3d20.9534553!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a5822987177ff%3A0xde7049916f3f3dae!2zNzAzIEzDqiBUaMOhbmggVMO0bmcsIFAuIELhuqFjaCDEkOG6sW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720121989!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGTRIEU","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Phạm Thị Thúy","web_address":"chợ chùa diễn hạnh - Diễn Châu - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3772.7588960165035!2d105.5675413153618!3d18.986252559720135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3137636796cdbcd9%3A0x518bb8749a3fa155!2zQ2jhu6MgQ2jDuWEgLSBEaeG7hW4gSOG6oW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719259257!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy ThuốcHoàng Thị Thiện","web_address":"Chợ Mai Trang, Xã Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3778.004564119868!2d105.72412651535979!3d18.753333166907495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139d25533c5a131%3A0x78a4e8fbdd26c7eb!2zQ2jhu6MgTWFpIFRyYW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719285139!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHILOC","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Trần Thanh Tú","web_address":"Xóm Trung Tâm, Xã Nghi Ân - Nghi Lộc - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3778.193598268825!2d105.68025645673758!3d18.744887568091176!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139d18897be5095%3A0xefedcdb113c7a497!2zTmdoaSDDgm4sIFRwLiBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719394422!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHILOC","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Bùi Thị Hòa","web_address":"Khối đồng tâm2 ,Hòa hiếu - Thái Hòa - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3765.030025627949!2d105.43471681536474!3d19.32450334913473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3137150eb2b590bd%3A0x5ace18b6bafb94f1!2zSMOyYSBIaeG6v3UsIFRYLiBUaMOhaSBIw7JhLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719677588!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHAIHOA","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Lê Thị Tú Anh","web_address":"Xóm 1 - Văn Sơn - Đô Lương - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3767.6006303220156!2d105.51449131536373!3d19.212638052654807!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDEyJzQ1LjUiTiAxMDXCsDMxJzAwLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719770535!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOLUONG","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Thảo Nguyên","web_address":"2 Nguyen Chi Thanh - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3778.977482182197!2d105.66683381535944!3d18.70982626824076!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139d1e1dd47f5cf%3A0x38a13600bbf30214!2zMiBOZ3V54buFbiBDaMOtIFRoYW5oLCBRdcOhbiBCw6B1LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719801263!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Lê Thị Hoa","web_address":"77 Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.422267273071!2d105.67725971535928!3d18.689903868850383!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce0c335ca709%3A0xc354f48a26cb0042!2zNzcgxJDGsOG7nW5nIEjDoCBIdXkgVOG6rXAsIEjDoCBIdXkgVOG6rXAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719826716!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Thanh Bình","web_address":"09 Trần Hưng Đạo - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.9180477607797!2d105.66213601535885!3d18.66767316952967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce5e2203ffff%3A0x69d1670b585bbfb7!2zOSBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBD4butYSBOYW0sIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719855631!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Linh Chi I","web_address":"270 Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.505550024642!2d105.66310281535924!3d18.686171268964447!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce6aadaeb757%3A0xa8d229bd0555e45e!2zMjcwIMSQxrDhu51uZyBUcsaw4budbmcgQ2hpbmgsIEzDqiBM4bujaSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZpbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719873579!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Thành Quyên","web_address":"138 Nguyễn Thái Học- TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.719116588997!2d105.66606871535909!3d18.676596269257246!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce68f0683949%3A0xdd2217766de50109!2zMTM4IE5ndXnhu4VuIFRow6FpIEjhu41jLCBMw6ogTOG7o2ksIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719908296!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Hà Vinh","web_address":"06 đường 01 KĐT mới Vinh Tân- TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1890.0628606560308!2d105.68071265816859!3d18.658353538073836!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDM5JzMwLjEiTiAxMDXCsDQwJzU0LjUiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719942189!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Hà Vinh","web_address":"06 đường 01 KĐT mới Vinh Tân- TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1890.0628606560308!2d105.68071265816859!3d18.658353538073836!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDM5JzMwLjEiTiAxMDXCsDQwJzU0LjUiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620719942189!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Đậu Thanh Tú","web_address":"Ngã Tư Sa Nam, TT Nam Đàn -  Nam Đàn - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d472.395194362147!2d105.49567975539325!3d18.701583936736412!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139c35e100c18e9%3A0xe287b54af64291c0!2zUXXhuqd5IHRodeG7kWMgVGhhbmggVMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720047402!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMDAN","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hà","web_address":"K4 TT Thanh Chương -  Thanh Chương - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3777.3322688879944!2d105.33968231535991!3d18.783340065986092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDQ3JzAwLjAiTiAxMDXCsDIwJzMwLjciRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720187370!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHCHUONG","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Nguyễn Thị Lan","web_address":"Kiốt 3, tầng 1, khu B,Đình Chính,Chợ Vinh,P.Hồng sơn - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1890.007024543523!2d105.6729706581686!3d18.663365537998033!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDM5JzQ4LjEiTiAxMDXCsDQwJzI2LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720222720!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Phan Thị Phương","web_address":"TT Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.886599324377!2d105.63387931535907!3d18.669084069486736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDQwJzA4LjciTiAxMDXCsDM4JzA5LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720259611!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUNGNGUYEN","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Phan Thị Tuất","web_address":"Chợ Tàu - Ngọc Sơn-Thanh Chương - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.886599324377!2d105.63387931535907!3d18.669084069486736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDQwJzA4LjciTiAxMDXCsDM4JzA5LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720259611!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHCHUONG","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Hà Thảo Chi","web_address":"Chợ Nghi Hương, Nghi Hương - TX Cửa Lò - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3777.131523896219!2d105.72098331535997!3d18.792291065710963!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDQ3JzMyLjIiTiAxMDXCsDQzJzIzLjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720423875!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXACUALO","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Phòng Khám Nam Chung","web_address":"Phạm Đình Toái - TP Vinh - Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.3208095992773!2d105.67825531535925!3d18.69445006871135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDQxJzQwLjAiTiAxMDXCsDQwJzQ5LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720497428!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Lâm Phương","web_address":"Thôn 1, xã Phúc Sơn - Anh Sơn -  Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12694.65908421083!2d105.10742073975966!3d18.924987074112757!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTjCsDU1JzQ1LjEiTiAxMDXCsDA2JzE1LjciRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720914509!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANHSON","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Nhà thuốc Hạnh Nhi","web_address":"Số 32 . Đường dào tấn, P. Dội Cung - TP Vinh -  Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d397.3044709306414!2d105.66588656678614!3d18.672142094016884!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce679f67e671%3A0xf21003c56a72665f!2zMzIgxJDDoG8gVOG6pW4sIMSQ4buZaSBDdW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620720938937!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Tâm Trinh","web_address":"Xóm 8, Nghĩa Thuận - Thái Hòa-  Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3766.5246412839324!2d105.49963031536413!3d19.25953805118131!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDE1JzM0LjMiTiAxMDXCsDMwJzA2LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721040449!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHAIHOA","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Cao Thị Nhung Hoài","web_address":"Xóm 5 Diễn Thành - Diễn Châu -  Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d482918.98482833494!2d105.28388416811386!3d18.98423646161807!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDE1JzM0LjMiTiAxMDXCsDMwJzA2LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721091447!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Quầy Thuốc Thảo Thuấn","web_address":"Bệnh Viện 2, Xã Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng -  Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2240.763860380246!2d105.38345238178384!3d19.173325787966224!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDEwJzI3LjUiTiAxMDXCsDIyJzU5LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721144138!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Huyền Trang","web_address":"41 Lộc Vượng - TP Nam Định -  Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2240.763860380246!2d105.38345238178384!3d19.173325787966224!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDEwJzI3LjUiTiAxMDXCsDIyJzU5LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721144138!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Tân Thịnh Phát","web_address":"369 Giải Phóng - TP Nam Định -  Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1111.6037504767155!2d106.15912102506631!3d20.425133192436324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e75577da2fc5%3A0x3ec54648347d7af9!2zMzY5IMSQLiBHaeG6o2kgUGjDs25nLCBUcsaw4budbmcgVGhpLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721253456!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Tài Yên","web_address":"xóm 11 - xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3746.366521967487!2d106.13639831537196!3d20.118751023593575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDA3JzA3LjUiTiAxMDbCsDA4JzE4LjkiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721280033!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thu Hiền","web_address":"Chợ Đò Xã gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3740.554197691872!2d105.91794486537431!3d20.360027365644765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d62cf607bb43%3A0x253109834b00741d!2zQ2jhu6MgxJDDsiwgUUwxQSwgR2lhIFRow6BuaCwgR2lhIFZp4buFbiwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721301926!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thuận ","web_address":"Phố 3, TT Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3744.802478607931!2d106.06300941537269!3d20.183948021454448!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313672276b162715%3A0x43d0bd4842538c21!2zdHQuIFnDqm4gTmluaCwgVFQuIFnDqm4gTmluaCwgWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721415229!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Phạm Thị Thu","web_address":"Xóm 2, Yên Lộc,- Kim Sơn - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3747.757155913234!2d106.03935731537148!3d20.06061202549576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDAzJzM4LjIiTiAxMDbCsDAyJzI5LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721446037!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Chị Thiện","web_address":"Cầu Âu, Khánh Thiện- Yên Khánh - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3744.1280860203155!2d106.103764015373!3d20.211997820532225!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDEyJzQzLjEiTiAxMDbCsDA2JzIzLjAiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721508821!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"PK Đa Khoa An Việt","web_address":"Xóm 6 Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3746.8389266230656!2d106.09513131537182!3d20.09901902423982!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDA1JzU2LjUiTiAxMDbCsDA1JzUwLjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721615804!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc số 6","web_address":"66 Hùng vương - Di Linh - Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.3501975680124!2d108.46949231531606!3d11.950238239695997!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTHCsDU3JzAwLjgiTiAxMDjCsDI4JzE4LjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721700111!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDILINH","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Quầy Thuốc Chị Tuyết","web_address":"QL45 Cây xăng Quảng Trạch - Quảng Xương - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d21256.083063789523!2d105.6612941881696!3d19.64524074763034!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f70c156e12a1%3A0xb4e5d1f3df572035!2zUUw0NSwgUXXhuqNuZyBUcuG6oWNoLCBUcC4gVGhhbmggSG_DoSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722907762!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUANGXUONG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Quang Yến","web_address":"Thôn Tiền Thinh, xã Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3755.6300621753253!2d105.79792931536855!3d19.728368036267398!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDQzJzQyLjEiTiAxMDXCsDQ4JzAwLjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722982277!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUANGXUONG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Mai Cân","web_address":"SN 36,Tiểu Khu 6,Thị trấn Hà Trung - Hà Trung - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3748.8174958931045!2d105.84871131537113!3d20.01617302694629!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDAwJzU4LjIiTiAxMDXCsDUxJzAzLjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721840838!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHATRUNG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"PK Bác Hạnh","web_address":"Trạm Y Tế Hà Giang - Hà Trung - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7495.238295773398!2d105.79999625886978!3d20.066389020841687!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x5d9ae7cc3d307484!2zVHJ1bmcgVMOibSBZIFThur8gSMOgIEdpYW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723024786!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHATRUNG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Phương Linh","web_address":"QL1A  - xã Yên dương - Hà Trung - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17828.013460447906!2d105.84817853632086!3d20.055545814018497!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723072834!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHATRUNG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Trường Hằng","web_address":"Phố Cát, Xã Thành Vân - Thạch Thành - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.7262289971823!2d105.73411731537236!3d20.14546602271789!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDA4JzQzLjciTiAxMDXCsDQ0JzEwLjciRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721873025!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHANH","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Linh Hương","web_address":"Đường vào chợ Thiệu Văn( chân cầu thiệu hóa) - Thiệu Hóa - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15009.708184163605!2d105.731735186572!3d19.86418166728203!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f652635a604d%3A0x61e65c4d44bb43c0!2zVGhp4buHdSBWw6JuLCBUcC4gVGhhbmggSG_DoSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723172096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHIEUHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Số 45","web_address":"Thôn 2 cổng chợ hải bình, Hải Bình - Tĩnh Gia - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1881.6157451501501!2d105.78128130058012!3d19.402401503120117!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDI0JzA4LjYiTiAxMDXCsDQ2JzU1LjAiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722167629!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTINHGIA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Huy An","web_address":"Hải Châu - Tĩnh Gia - Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3758.960962948553!2d105.79564031536711!3d19.586173040826182!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDM1JzEwLjIiTiAxMDXCsDQ3JzUyLjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722880949!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTINHGIA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Nam Duy","web_address":"124B Thanh Chương , Phường Quảng Thành - TP Thanh Hóa -  Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3754.688640650416!2d105.79805851536885!3d19.768378934979207!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDQ2JzA1LjciTiAxMDXCsDQ4JzAwLjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620721753007!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Thành Bích","web_address":"Định Hòa - P. Đông Cương  - TP Thanh Hóa -  Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.0185970840694!2d105.76259131536953!3d19.839166032694013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDUwJzIxLjAiTiAxMDXCsDQ1JzUzLjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722839040!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Thanh Dương","web_address":"Xóm chợ Yên Lạc - Yên Định -  Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3760.0417736815652!2d105.63259831536664!3d19.539820042305557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTnCsDMyJzIzLjMiTiAxMDXCsDM4JzA1LjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620722955629!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENDINH","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Quầy Thuốc Lựu","web_address":"Xóm 2 , Vũ Hạ, An Vực - Quỳnh Phụ - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.7273581557233!2d106.40974031537708!3d20.639967006311856!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDM4JzIzLjkiTiAxMDbCsDI0JzQyLjkiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723513671!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Ngọc Anh","web_address":"Thôn Dụ Đại 3, Đông hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3734.7921813063435!2d106.36337201537671!3d20.596542807767356!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDM1JzUyLjEiTiAxMDbCsDIxJzUzLjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723552498!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Thanh Loan","web_address":"Chợ Cầu, Quỳnh Ngọc- Quỳnh Phụ - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1866.6946472336163!2d106.2650228082053!3d20.65373520637297!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ec8fc7c6bb45%3A0xf0c85f1eec669350!2zQ2jhu6MgQ-G6p3UsIGh1eeG7h24gUXXhu7NuaCBQaOG7pSwgVGjDoWkgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723673067!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Dương Xiêm","web_address":"Thôn Lũng Tả, Mỹ Lộc - Thái Thụy - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7474.45718928758!2d106.55433652661394!3d20.496853244783427!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI5JzQ3LjMiTiAxMDbCsDMzJzMzLjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723691464!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHAITHUY","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Hòa Chiện","web_address":"số 6 phố Hùng Thắng, Thị Trấn Tiền Hải - Tiền Hải - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1572.2743424468356!2d106.5010314006813!3d20.402685263837757!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f8c51478802f%3A0x20e4e829e604536e!2zNiBIw7luZyBUaOG6r25nLCBUVC4gVGnhu4FuIEjhuqNpLCBUaeG7gW4gSOG6o2ksIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723267944!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Nguyễn Thị Nụ","web_address":"Thôn Phương Giang , Xã Nam Hồng- Tiền Hải - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.245943136786!2d106.51068431537419!3d20.331456016590906!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDE5JzUzLjIiTiAxMDbCsDMwJzQ2LjMiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723842839!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Dương Trang","web_address":"Thôn Dinh, Tân Bình - TP Thái Bình - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2643.0909483932596!2d106.32012721959475!3d20.469502650165328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI4JzA3LjUiTiAxMDbCsDE5JzIyLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723319931!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAIBINH","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Khanh Tùng","web_address":"Xóm 5 - X.Vũ Phúc - TP Thái Bình - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.191359509448!2d106.32002431537484!3d20.416205013781337!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI0JzU4LjMiTiAxMDbCsDE5JzIwLjAiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723471065!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAIBINH","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Anh Nhất","web_address":"24 Chu Văn An - TP Thái Bình - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.666928902232!2d106.32161171537517!3d20.43778321306446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e4c265c0657b%3A0x7e9abb7cd64967d7!2zMjQgQ2h1IFbEg24gQW4sIFAuIFF1YW4gVHJ1bmcsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723567238!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAIBINH","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Đức Anh","web_address":"Lô 73 khu sông trà, tổ 34 phường Trần Lãm - TP Thái Bình - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.727209657747!2d106.34751891537506!3d20.43530401314688!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fb33af4dc0ab%3A0xd632000b9828b563!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBExrDhu6NjIFbhuq10IFTGsCBZIFThur8gxJDhu6ljIEFuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723718990!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAIBINH","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Đỗ Thủy","web_address":"Thôn Xuân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3737.1049869160456!2d106.22796531537578!3d20.50192201092907!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDMwJzA2LjkiTiAxMDbCsDEzJzQ4LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723366975!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Phạm Thị Dinh","web_address":"Thôn Mỹ Am,Xã Vũ Hội - Vũ Thư - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1869.7281374735032!2d106.35270965817254!3d20.405296510485876!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI0JzE5LjEiTiAxMDbCsDIxJzEzLjciRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723407877!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Quầy Thuốc Hồng Thăng","web_address":"Xóm 1 - Mỹ Bổng, Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.142975718332!2d106.23424531537538!3d20.45932001234809!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjDCsDI3JzMzLjUiTiAxMDbCsDE0JzExLjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1620723446686!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}] }